DIEP-LOGO
  • Altijd vriendelijk en geduldig
  • Hoog slagingspercentage
  • Unieke leerling app
  • Snel slagen

“Dankzij leerzame en gezellige lessen in no-time geslaagd!!”

★★★★★  | 5/5 | Bekijk alle reviews.

Reviews: ★★★★★ 5/5

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Verplichtingen DIEP Opleidingen
Onder ‘kandidaat’ als in de lesovereenkomst genoemd, wordt hierna verstaan ‘de leerling’. Onder leerling wordt tevens verstaan ‘ouder’, ‘wettelijke vertegenwoordiger’ of ‘bedrijf’ als de bepaling in de algemene voorwaarden betrekking heeft op het betalen van de lesprijs en/of andere kosten verband houdende met het verstrekken van rijonderricht door Diep Opleidingen aan de leerling. Indien in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘hij’ of ‘zijn’, wordt tevens verstaan ‘zij’ of ‘haar’.

Onder ‘lesovereenkomst’ wordt verstaan de overeenkomst van opdracht  et kandidaat als opdrachtgever en Diep Opleidingen als opdrachtnemer. De looptijd van de overeenkomst vangt aan na aanmelding door de leerling tot aan schriftelijke opzegging van de lesovereenkomst door de leerling of Diep Opleidingen als bedoeld in deze voorwaarden. De lesovereenkomst eindigt tevens door het met goed gevolg afleggen van het praktijkonderzoek door de leerling, tenzij partijen anders hebben afgesproken.

Diep Opleidingen is verplicht er zorg voor te dragen:

1. Dat er les wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen (WRM) dan wel wettelijke regelgeving die daarvoor in de plaats mocht komen.
2. Dat de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid (verder: het praktijkonderzoek) door Diep Opleidingen onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden daadwerkelijk is ingediend bij de stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (verder: CBR) of de Contactcommissie Chauffeursvakbekwaamheid (verder: CCV) uiterlijk twee weken na datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het praktijkonderzoek kan worden aangevraagd en waarop de leerling de kosten van het  praktijkonderzoek aan Diep Opleidingen heeft voldaan.
3. Dat de leerling die via Diep Opleidingen het praktijkonderzoek heeft aangevraagd op de datum en de tijd waarop hij is opgeroepen door het CBR tot het afleggen van dit praktijkonderzoek, de beschikking heeft over hetzelfde dan wel een gelijkwaardig type voertuig als waarmee de lessen hebben plaatsgevonden.
4. Dat de tijdsduur van de te geven rijles, te weten 50 minuten, volledig wordt benut voor het geven van rijles.
5. Dat er een verzekering is afgesloten welke in ieder geval een dekking biedt van € 2.500.000,00 tegen aansprakelijkheid van Diep Opleidingen jegens de leerling.

 

Artikel 2 – Verplichtingen leerling
De leerling is verplicht:

1. Zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (Diep Opleidingen wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen) en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging de volledige lesprijs te voldoen.
2. De volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de afgesproken tijd. Zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 48 uur. Afzegging dient tijdens de kantooruren van Diep Opleidingen telefonisch of per e-mail te worden gedaan. De leerling kan van de medewerkers van Diep Opleidingen een schriftelijke bevestiging per e-mail verzoeken als bewijs van tijdige afzegging. Indien de leerling per email een rijles afzegt, dient er door de leerling een leesbevestiging van Diep Opleidingen overlegd te kunnen worden. Een te laat afgezegde les wordt de leerling desalniettemin niet in rekening gebracht als uitsluitend van overmacht in zin van artikel 6:75 BW sprake is, zoals een
spoedopname van de leerling in het ziekenhuis, of een begrafenis van een familielid tot en met de 2e graad.
3. Alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de lessen op te volgen.
4. Het met Diep Opleidingen overeengekomen lesschema, zoals bijvoorbeeld aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week tot aan de datum van het praktijkonderzoek, na te komen.
5. De leerling dient bij het praktijkonderzoek naar de rijvaardigheid een geldig legitimatiebewijs te overleggen en in het bezit te zijn van een geldig theoriecertificaat. De leerling is zelf verantwoordelijk voor tijdig behalen en geldigheid van zijn theoriecertificaat.
6. Eventuele medische klachten en/of feiten waarvan de leerling redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examenbureau en Diep Opleidingen vóórdat de rijopleiding wordt aangevangen. Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan Diep Opleidingen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
7. Zich ervan te overtuigen dat, indien het praktijkonderzoek met goed
gevolg is afgelegd, op grond van de verblijfsstatus een rijbewijs kan worden afgegeven. Diep Opleidingen is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk indien aan een leerling de afgifte van het rijbewijs om welke reden dan ook wordt geweigerd.
8. Zijn volledige medewerking te verlenen aan een juiste schadeafhandeling in geval hij participant dan wel getuige is van een botsing, aan- of overrijding tijdens een rijles of praktijkonderzoek.

 

Artikel 3 – Betaling
1. Diep Opleidingen is gerechtigd een bedrag aan inschrijfgeld/administratiekosten in rekening te brengen. De leerling dient deze kosten voor aanvang van de eerste rijles te voldoen.
2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling van de lesprijs contant voorafgaand aan de les of vooruit per factuur worden voldaan. Dit geldt voor losse lessen als ook voor lespakketten.
3. Diep Opleidingen is gerechtigd tijdens de looptijd van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen. Vooruitbetaalde lessen kunnen nog tegen de lesprijs vóór verhoging genoten worden. De
lesovereenkomst is geldig na aanmelding door de leerling tot aan schriftelijke opzegging door de leerling of Diep Opleidingen, dan wel tot aan het met goed gevolg afleggen van het praktijkonderzoek van de leerling. Uitsluitend de leerling, en niet het bedrijf of de ouder, heeft bij verhoging van de lesprijs tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging, het recht de lesovereenkomst met Diep Opleidingen schriftelijk te ontbinden.
4. Gegeven kortingen, van welke aard dan ook, kunnen bij het niet met goed gevolg afronden van de opleiding komen te vervallen, en zullen in dat geval alsnog in rekening worden gebracht.
5. Indien betaling van het verschuldigde lesgeld aan Diep Opleidingen niet tijdig en/of volledig geschiedt, is de leerling automatisch in verzuim. Diep Opleidingen is dan zonder verdere aankondiging gerechtigd om de door haar verschuldigde prestaties voortvloeiende uit de lesovereenkomst op te schorten totdat haar vordering als hierna omschreven is voldaan.
6. Diep Opleidingen zal de leerling aanmanen hetgeen verschuldigd is aan haar te betalen binnen 14 dagen. Bij gebreke van tijdige betaling, dan kan Diep Opleidingen de vordering ter incasso uit handen geven aan derden. Alsdan is Diep Opleidingen gerechtigd het verschuldigde bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten kunnen zowel uit gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten bestaan. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan Diep Opleidingen in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders
en een ieder ander van wie Diep Opleidingen zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld overeenkomstig de wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK), op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,00.
7. Indien de leerling in het verzuim blijft na aanmaning als in lid 5 bedoeld het verschuldigde bedrag aan Diep Opleidingen te betalen, is Diep Opleidingen gerechtigd tot opzegging van de overeenkomst over te gaan. Diep Opleidingen dient de leerling van de opzegging schriftelijk in kennis te stellen.

 

Artikel 4 – Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid (proefexamen, tussentijdse toets, rijexamen, theorie examen, nader onderzoek; verder te noemen onderzoek)
1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het onderzoek vooraf aan Diep Opleidingen te worden voldaan. Deze kosten zijn verschuldigd en niet restitueerbaar na aanvraag van het onderzoek. Mocht de leerling niet tijdig of niet volledig de verschuldigde kosten van het onderzoek aan Diep Opleidingen hebben betaald, dan is Diep Opleidingen gerechtigd om het onderzoek te annuleren, onverminderd de gehoudenheid van de leerling deze kosten aan Diep Opleidingen te voldoen.
2. Veertien dagen na betaling van de kosten verbonden aan de aanvraag van het onderzoek heeft de leerling recht op inzage in de administratie van Diep Opleidingen waaruit blijkt dat zijn aanvraag bij het CBR of het CCV is ingediend dan wel is gereserveerd op een bepaalde datum.
3. Indien het onderzoek niet doorgaat omdat de leerling niet of te laat bij de examenplaats verschijnt, of omdat de leerling niet de vereiste documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de leerling.
4. Indien het onderzoek geen doorgang vindt wegens vakantie van de leerling, en de vakantieperiode (zoals bij de vakantieregeling CBR geldt) bij de aanvraag van het onderzoek aan Diep Opleidingen is opgegeven, dan zijn kosten voor de aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van Diep Opleidingen.
5. Diep Opleidingen is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd om tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en/of praktijkgedeelte van het onderzoek integraal door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister vastgestelde verhoging van examengelden.

 

Artikel 5 – Onderzoek naar de rijvaardigheid
1. Indien het CBR en CCV het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden dan kan Diep Opleidingen de leerling in overleg een nieuwe
examendatum aanbieden. Hiervoor berekent Diep Opleidingen geen extra kosten aan de leerling. Het lesgeld van de rijles die voorafgaand aan het onderzoek heeft plaatsgevonden, dient ondanks de slechte weersomstandigheden wel door de leerling aan Diep Opleidingen betaald te worden.
2. Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat:
3. Een familielid tot en met de 2e graad van de leerling is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden c.q. plaats zal vinden op de
dag van het onderzoek zelf;
4. Een familielid tot en met de 2e graad van de instructeur is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden c.q. plaats zal vinden op
de dag van het onderzoek zelf;
5. Het lesvoertuig waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of een
gelijkwaardig type beschikbaar is;
6. Het lesvoertuig waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd door de examinator van het CBR of het CCV wordt afgekeurd en geen zelfde
of gelijkwaardig vervangend voertuig beschikbaar is, zal Diep Opleidingen ervoor zorgen, indien de leerling dit wenst, dat er een
nieuwe examendatum beschikbaar wordt gesteld. Dit zal gebeuren zonder extra kosten voor de leerling.

 

Artikel 6 – Beëindiging van de lesovereenkomst
1. Indien de lesovereenkomst niet is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel niet is aangegaan voor een vaste periode, kan de lesovereenkomst zowel door de leerling als Diep Opleidingen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand. De leerling is niet verplicht gedurende deze maand lessen te volgen bij Diep Opleidingen mits is voldaan aan het gestelde in artikel 2 lid 2.
2. Indien de lesovereenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode kan de leerling de lesovereenkomst slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van hem redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, onder gehoudenheid de prijs voor de reeds genoten lesuren vermeerderd met de prijs van één lesuur alsmede de administratiekosten, alsmede eventuele incassokosten, alsmede de door Diep Opleidingen betaalde kosten van onderzoek als in artikel 4 bedoeld, aan Diep Opleidingen te betalen. Indien het bedrag voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode ineens bij vooruitbetaling is voldaan, zal Diep Opleidingen het verschuldigde bedrag pro rata de reeds genoten lesuren binnen vier weken restitueren onder aftrek van de door Diep Opleidingen betaalde / voorgeschoten kosten van onderzoek als in artikel 4 bedoeld en onder aftrek van de te maken administratiekosten.
3. Diep Opleidingen kan de lesovereenkomst aangaan voor een vast aantal lessen dan wel voor een vast overeengekomen periode beëindigen om gewichtige redenen. Hetgeen hiervoor in het tweede lid is vermeld ten aanzien van de restitutie van vooruitbetaalde bedragen, wordt ook bij opzegging door Diep Opleidingen toegepast.
4. Bij beëindiging van de lesovereenkomst heeft de leerling in alle gevallen recht op restitutie van de aan Diep Opleidingen betaalde examengelden ter hoogte van het door het CBR of het CCV
vastgestelde tarief, voor zover Diep Opleidingen deze gelden nog niet heeft afgedragen aan het CBR of het CCV.
5. De eerste rijles wordt gezien als een vrijblijvende proefles, al dan niet tegen gangbaar tarief, bij de instructeur die normaliter de lessen gaat geven. Indien de leerling na deze les geen verdere rijlessen bij Diep Opleidingen wil volgen, informeert de leerling Diep Opleidingen per brief/e-mail/telefonisch over zijn besluit en wel binnen vijf werkdagen of in ieder geval voor de volgende rijles.
6. Resterende tegoeden van de leerling, die zijn opleiding beëindigt dan wel tijdelijk of vroegtijdig afbreekt, ongeacht de reden, worden door Diep Opleidingen gedurende een periode van zes  maanden bewaard. Als na deze periode de leerling zijn tegoeden niet heeft opgeëist, dan wel de opleiding niet heeft hervat, komen deze tegoeden te vervallen.

 

Artikel 7 – Vrijwaring
1. Diep Opleidingen vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het praktijkonderzoek met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede bij het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
2. Indien de leerling, ondanks zijn verklaring, dat hem bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling Diep Opleidingen volledig en zal eventueel ter zake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.
3. Indien de leerling juridisch bestuurder is, vrijwaart de leerling Diep Opleidingen volledig en zal eventueel ter zake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

 

Artikel 8 – Garantie-, 10-daagse- en spoedopleiding
1. Wanneer de leerling kiest voor een rijopleiding waar een intake verplicht is, is hij verplicht deze intake af te nemen. Deze intake wordt voor
aanvang van rijopleiding afgenomen en voordat de overeenkomst met de leerling is aangegaan.
2. Wanneer de leerling kiest voor een garantiepakket dient hij het advies over de vervolgopleiding op te volgen welke voorkomt uit de tussentijdse toets of het proefexamen. Indien de leerling besluit het advies niet op te volgen of verzuimt deel te nemen aan de tussentijdse toets of het proefexamen, komt de éénmalige examengarantie te vervallen.
3. Indien de leerling niet in het bezit is van een geldig theoriecertificaat of geldig legitimatiebewijs waardoor de tussentijdse toets niet afgenomen kan worden, vervalt de éénmalige examengarantie.
4. Alle lessen uit het pakket dienen gevolgd te worden, en het gekozen (vervolg)pakket dient overeen te komen met het advies van de instructeur, wil de examengarantie van toepassing zijn. Indien hier niet aan voldaan wordt, vervalt het recht op examengarantie. Ook in geval van annuleren dienen de geannuleerde lessen te worden ingehaald wil de leerling aanspraak op examengarantie kunnen blijven maken.

 

Artikel 9 – Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de leerling die worden vermeld op het aanmeldformulier worden door Diep Opleidingen verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan Diep Opleidingen: de overeenkomst uitvoeren, de leerling een optimale service verlenen en verplichtingen jegens de leerling nakomen, hem
tijdig voorzien van actuele rijles-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van direct marketingactiviteiten. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct marketingactiviteiten wordt het eventueel door de leerling bij Diep Opleidingen aan te tekenen verzet gehonoreerd.

 

Artikel 10 – Klachtenprocedure
Indien de leerling een klacht heeft kan hij deze sturen naar de klantenservice onder vermelding van klacht. Onze klachtfunctionaris zal deze klacht vertrouwelijk behandelen en binnen vier weken reageren, mocht het onverhoopt niet lukken de klacht binnen genoemde termijn te behandelen dan zal de leerling hiervan op de hoogte worden gesteld met toelichting over
het uitstel en wanneer Diep Opleidingen verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

 

Artikel 11 – Wijzigingen algemene voorwaarden
DIEP Opleidingen is gerechtigd de bepalingen van haar algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze algemene voorwaarden, althans de meest recente versie, zal op verzoek van de leerling bij DIEP Opleidingen hem of haar worden toegezonden en is te raadplegen op www.rijschoolnootdorp.nl

 

VRAGEN

Als u naar aanleiding van onze algemene voorwaarden nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

CONTACTGEGEVENS

DIEP Opleidingen
085 060 41 10
info@diepopleidingen.nl

KVK: 54566312

BTW: NL205423589B01

google

Reviews

Lees hieronder de Google reviews van leerlingen die hun rijbewijs bij ons hebben gehaald.

n-icon

Francisca F

★★★★★

Wat een fijne rijschool! Ik heb zoveel dingen geleerd op een leuke en begrijpelijke manier. Geen ene rijles was saai! Ook hebben de rijinstructeurs veel geduld met mij gehad haha. Maar wat het belangrijkste was, is dat zij heel motiverend waren. Ik ben blij dat ik de keuze heb gemaakt om bij jullie te lessen!

Nen&Iedries jullie zijn toppers! Bedankt voor de leuke en grappige lessen!❤️❤️ 🏾

c-icon

Chaan Jageswar

★★★★★

Echt een aanrader!!
Na vele rij-instructeurs te hebben versleten ben ik blij met rijschool Diep opleiding. Ik heb super veel geleerd van Noandly, Idries en met name Delicio! Hartstikke bedankt voor jullie geduld en leerzame uurtjes!!!

c-icon

Christel Achea

★★★★★

5 sterren- TOP RIJSCHOOL.
Vandaag heb ik met trots mijn praktijkexamen mogen behalen. Door de Rijinstructeurs die de tijd voor je nemen, die zeer kwalitatief les aanbieden voor hun leerlingen. Die DIEP door het lesstof gaan met hun leerlingen. Ook hebben zij erg veel geduld met de leerlingen, en zijn erg flexibel met tijden als een bepaald tijdstip jou niet uitkomt. Ik kan mij geen betere rijschool bedenken dan Diep opleidingen!

Forever grateful!

Erg bedankt Noandly & Iedries ❤️🙏🏿

g-icon

Gabriella Angelista

★★★★★

Ik heb op 30-10-2018 mijn rijbewijs gehaald bij Rijschool Nootdorp. Ik had geen betere rijlessen kunnen hebben. Hij leert je niet alleen het beheersen van de auto maar, ook echt autorijden. Auto rijden waar je na het halen van je rijbewijs nog elke dag veel aan terug zal denken en wat aan hebt natuurlijk. Zeker een aanrader !!

t-icon

Tanha Farzad

★★★★★

Goede rijlessen gehad in Nootdorp. Heel erg bedankt voor alles amir!!!

j-icon

Joanna Dunan

★★★★★

Verre weg de beste rijschool. Noandly heeft veel ervaring en wilt dit ook graag met jou delen. Hij blijft ten alle tijden kalm, en stelt je erg gerust, dus ook voor mensen met faalangst is deze rijschool erg aan te raden. Alles word duidelijk uitgelegd en er word de tijd voor je genomen. Kortom rijschool Nootdorp is een echte aanrader. 😁

Rate this page
Scan de code
Call Now Button